Hasta Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

DR. MUAMMER SEYHAN

HASTALARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Muammer Seyhan (“İşveren/Doktor”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda işlenecek kişisel verilerinize yönelik işbu aydınlatma metni İşveren tarafından hazırlanmıştır.

İşveren olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlusu kişiyiz.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte İşveren kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca Doktora sizler tarafından bildirilen ve/veya Doktorun ve kuruluşları tarafından doğrudan ve dolaylı olarak –Sağlık Bakanlığı modüler sistemleri aracılığı ile- aktarılan kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz şeklindeki kimlik verileriniz ve imzanız, ibraz etmeniz halinde TC kimlik kartınız, Doktor tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz şeklindeki iletişim verileriniz, Doktor tarafından sağlanan hizmetlerin ücreti şeklindeki finansal verileriniz, meslek bilginiz, dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz veya Doktor bünyesinde gerçekleştirilen laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi, ameliyat ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz, Doktora sunulan hizmetlerin gerektirmesi halinde boy ve kilo bilginiz, randevu tarihi ve saati bilgileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz, Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Doktor olarak siz değerli hastalarımıza en iyi en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizler ile aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve Doktorun meşru menfaati gereği kişisel verileriniz; sizden bizzat talep ettiğimiz, Websitemizde yer alan iletişim kanalları ile, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, bilgi formları da dâhil vb. iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile, sizlere ilişkin bilgilerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşlara ait yazılımlar tarafından Doktora aktarılması ile, sizler tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından doğrudan ve dolaylı olarak –Sağlık Bakanlığı modüler sistemleri aracılığı ile-toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Doktorun siz değerli hastalarımıza daha iyi ve kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmesi, Doktorun faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, kanunlardan doğan yükümlülük ile sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile hastalarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Bu doğrultuda siz hastalarımızın da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri Doktora iletmeleri beklenmektedir. Doktor hiçbir koşulda hasta tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Doktor tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve denetimi kapsamında; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin, eczane, laboratuar hizmetlerinin yürütülmesi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Yasal ve düzenleyici gerekliklerinin yerine getirilmesi, Doktor tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Sizlere sağlanan hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, Doktor tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Doktor tarafından acil durum yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi, Doktor tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, Doktor tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Doktor tarafından, çalışanlarımıza/stajyerlerimize eğitim verilmesi, Doktorun teknik görevlileri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, Doktor ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, Doktor tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, Doktorun sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruştuma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve denetimi.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Doktor tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel/kanuni/işletmesel faaliyetlerin yürütülmesi, Doktorun, iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Doktorun sağlık hizmetleri politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla; Yurtiçinde bulunan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri kapsamında sağlık kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, finansal (banka vb.) kuruluşlara, yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan İşveren bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcılarına (özellikle sunucuları yurtdışında bulunan mail hizmetlerinin kullanılması haline binaen mail hizmeti sunucularına aktarılasına) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Doktor işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen süreler boyunca saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler İşveren o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak İşveren uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde İşverene başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.drmuammerseyhan.com/kvkk,2,285219 adresinde yer alan “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak;

 • Tunalı Hilmi Cad. 121/9 Kavaklıdere/Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

 • info@drmuammerseyhan.com adresine iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır. Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Doktora ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Doktor tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Doktor tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir. Doktor, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Doktor’un cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

İnternet Sitesi Aydınlatma Metnine ulaşmak için tıklayınız.