Aydınlatma Metni

HTTPS://WWW.DRMUAMMERSEYHAN.COM/ ÜZERİNDEN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

  1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Dr. Muammer Seyhan (“İşveren”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede web sitemiz üzerinden çerezler veya “Randevu” bölümünü doldurmanız suretiyle ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, çerez bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileriniz ve konum verileriniz işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince İşveren tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; “Randevu” bölümünde yer alan formun doldurulması ve/veya web sitesi kullanımı neticesinde zorunlu çerezler vasıtalarıyla, aşağıda yer verilen amaçlar ve İşveren faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda İşverenin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması, işverenin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ıp adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması işveren ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, randevu hizmetinin sağlanması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, işveren sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması, bazı çerezlerin hizmetin sunulması için zorunlu gereksinim duyması amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

“Randevu” bölümü ile tarafımıza iletilen kişisel verileriniz gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişisi kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında bulunan İşveren bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcıları/3. parti web sağlayıcılarına, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

İşveren işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler İşverenin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak İşverenin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler (İşveren) tarafından müdahale edilemeyen kalıcı çerezler hariç) ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde İşverene başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.drmuammerseyhan.com/kvkk,2,285219adresinde yer “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak;

  • Tunalı Hilmi Cad. 121/9 Kavaklıdere/Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

  • info@drmuammerseyhan.com adresine iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır. Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde İşverene ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İşveren tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İşveren tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir. İşveren, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İşverenin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

İnternet Sitesi Aydınlatma Metnine ulaşmak için tıklayınız.